Hoteleri

Paga

Bazë 13/ora

Pas orës 22:00 30% ekstra

Të Dielave 50% ekstra

Gjatë festave 80% ekstra

Lokacioni

Munchen

Vendbanimi dhe transporti i siguruar

a stack of brown paper
a stack of brown paper
a group of white bottles on a wooden table
a group of white bottles on a wooden table